ಮದುವೆಯಾಗಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಾಗಿ ಭಾರತ್ಮ್ಯಾ ಟ್ರಿಮೋ ನಿಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀ ಯ ಭಾಷೆಯ ವೈ ವಾಹಿಕ ಸೇ ವೆಯಾದ ಜೋ ಡಿಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ! ಜೋಡಿ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ತಂತ್ರಜ್ಞರು, ಸೇಲ್ಸ್ಮ್ಯಾ ನ್/ಸೇಲ್ಸ್ಗ ರ್ಲ್ , ಚಾಲಕರು, ಅಡುಗೆಯವರು, ಡೆಲಿವರಿ ನೌಕರರು, ಟೆಲಿ ಕಾಲರ್ ಗಳು, ಗಾರ್ಡ್ ಗಳು, ಫ್ಯಾ ಕ್ಟರೀ ನೌಕರರು, ಮೇ ಲ್ವಿಚಾರಕರು, ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ರೀ ತಿಯ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ, 12ನೇ ಅಥವಾ 10ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿ ಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷಣವಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹುಡುಕಬಲ್ಲಿರಿ.
ಜೋಡಿ ಆಪ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾತ್ರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಅದು ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು ಅಥವಾ ತೆಲುಗು ಇರಲಿ(ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ ಶೀ ಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿದೆ).

ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ

ಜೋ ಡಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಬಾಳ ಸಂಗಾತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಕೆಲ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೋಕರ್, ಮ್ಯಾ ರೇಜ್ಬ್ಯೂ ರೋಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಜೋಡಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತದೆ.
 • ಸಾವಿರಾರು ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳು
 • ಸರಳ ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಸುಲಭ
 • 100% ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿತ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗಳು
 • ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
 • ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ
 • ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಭದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ

ಸಾವಿರಾರು ವಧು-ವರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ಇರುವ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಪ್

ಕನ್ನಡ , ಜೋಡಿ  (From Matrimony Group)

ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿ ನೊದಣಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಬಳಕೆಯೂ ಸರಳವಾಗಿದೆ.

 •  
 •  
 •  
 •  

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಶುಲ್ಕವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭಗಳೊಂದಿಗೆ

 • ಮ್ಯಾಚ್ ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೇ ರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿ ಸಿ

  ನೀವು ಮೆಚ್ಚಿದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ವ್ಹಾಟ್ಸಾ ಪ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 • ಅಗಣಿತ ಜಾತಕಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

  ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಮ್ಯಾ ಚ್ ಗಳ ಜಾತಕವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ನೀ ವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀರ
 • ಜೋ ಡಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೊಫೈ ಲ್ ಗಳು ಮೊಬೈ ಲ್ ಪರಿಶೀ ಲಿತವಾಗಿವೆ
 • ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಗಳು ಸರಕಾರದ ಐಡಿ ಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ
 • ನಿಮ್ಮ ವಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯು 100% ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಕಲು ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಹಂಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ